زبان کونکانی، زبانی هندو آریایی است، متعلق به خانواده زبان‌های هندواروپایی که در بخشی از سواحل غربی هند تکلم می شود. این زبان دارای حدود ۳.۵ میلیون گویش ور است و در شهر گوا زبان رسمی شهر می باشد.