موش‌های دوپا
سن: Oligocene تا امروزه
Jaculus orientalis Stuffed specimen 2.jpg
موش‌های دوپا، Dipodidae
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: جوندگان
زیرراسته: موش‌شکلان
تیره: Dipodidae

موش‌های دوپا (نام علمی: Dipodidae) نام یک تیره از زیرراسته موش‌شکلان است.

طبقه‌بندی

تیره DIPODIDAE

 • زیرخانواده Sicistinae, Birch mice
  • سرده Sicista
   • Armenian Birch Mouse, Sicista armenica
   • Northern Birch Mouse, Sicista betulina
   • Caucasian Birch Mouse, Sicista caucasica
   • Long-tailed Birch Mouse, Sicista caudata
   • Chinese Birch Mouse, Sicista concolor
   • Kazbeg Birch Mouse, Sicista kazbegica
   • Kluchor Birch Mouse, Sicista kluchorica
   • Altai Birch Mouse, Sicista napaea
   • Gray Birch Mouse, Sicista pseudonapaea
   • Severtzov's Birch Mouse, Sicista severtzovi
   • Strand's Birch Mouse, Sicista strandi
   • Southern Birch Mouse, Sicista subtilis
   • Tien Shan Birch Mouse, Sicista tianshanica
 • زیرخانواده Zapodinae, Jumping mice
  • سرده Eozapus
   • Chinese Jumping Mouse, Eozapus setchuanus
  • سرده Napaeozapus
   • Woodland Jumping Mouse, Napaeozapus insignis
  • سرده Zapus
   • Meadow Jumping Mouse, Zapus hudsonius
   • Western Jumping Mouse, Zapus princeps
   • Pacific Jumping Mouse, Zapus trinotatus
 • زیرخانواده Allactaginae
  • سرده Allactaga
   • زیرسرده Allactaga
    • Small Five-toed Jerboa, Allactaga elater
    • موش دوپای ایرانی, Allactaga firouzi
    • Hotson's Jerboa, Allactaga hotsoni
    • Great Jerboa, Allactaga major
    • Severtzov's Jerboa, Allactaga severtzovi
    • Vinogradov's Jerboa, Allactaga vinogradovi
   • زیرسرده Orientallactaga
    • Balikun Jerboa, Allactaga balikunica
    • Gobi Jerboa, Allactaga bullata
    • Mongolian Five-toed Jerboa, Allactaga sibirica
   • زیرسرده Paralactaga
    • Euphrates Jerboa, Allactaga euphratica
    • Williams's Jerboa, Allactaga williamsi
   • زیرسرده Scarturus
    • Four-toed Jerboa, Allactaga tetradactyla
   • طبقه‌بندی نامشخص
    • Allactaga toussi
  • سرده Allactodipus
   • Bobrinski's Jerboa, Allactodipus bobrinskii
  • سرده Pygeretmus, Fat-tailed Jerboas
   • Lesser Fat-tailed Jerboa, Pygeretmus platyurus
   • Dwarf Fat-tailed Jerboa, Pygeretmus pumilio
   • Greater Fat-tailed Jerboa, Pygeretmus shitkovi
 • زیرخانواده Cardiocraniinae
  • سرده Cardiocranius
   • Five-toed Pygmy Jerboa, Cardiocranius paradoxus
  • سرده Salpingotulus
   • Baluchistan Pygmy Jerboa, Salpingotulus michaelis
  • سرده Salpingotus, Pygmy Jerboas
   • زیرسرده Anguistodontus
    • Thick-tailed Pygmy Jerboa, Salpingotus crassicauda
   • زیرسرده Prosalpingotus
    • Heptner's Pygmy Jerboa, Salpingotus heptneri
    • Pale Pygmy Jerboa, Salpingotus pallidus
    • Thomas's Pygmy Jerboa, Salpingotus thomasi
   • زیرسرده Salpingotus
    • Kozlov's Pygmy Jerboa, Salpingotus kozlovi
 • زیرخانواده Dipodinae
 • زیرخانواده Euchoreutinae
  • سرده Euchoreutes , Long-eared Jerboa
   • Long-eared Jerboa, Euchoreutes naso